آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی اروند « سهامی عام »

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی اروند « سهامی عام »