آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی اروند « سهامی عام »

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی اروند « سهامی عام »