همه وزرای پیشنهادی به جز «باغگلی» رای اعتماد گرفتند

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  همه وزرای پیشنهادی رئیسی به جز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رای اعتماد گرفتند