«سیدمحمدرضا حسینی» رئیس کمیته انتصابات وزارت کار شد 

با تصمیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید محمدرضا حسینی جایگزین حامد فروزان در کمیته انتصابات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  «حسینی» از آبانماه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده دارد.