حادثه پتروشیمی ماهشهر تروریستی نیست؛ اما امنیتی است

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ محسن ادیبی رئیس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درگفت و گو با ایسنا، اظهار کرده است: حمله انجام شده به پتروشیمی راه‌آوران فنون ماهشهر تروریستی نیست. اما این حادثه بعد امنیتی دارد.

همزمان مدیر روابط عمومی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی با بیان عدم آسیب جانی به ساکنین افزود: بررسی های اولیه از عمدی بودن این حادثه توسط افرادی خارج از مجموعه با مواد آتش زایی همچون بنرین و یا گازوئیل حکایت دارد اما تاکنون دلیل و نیت این افراد مشخص نشده است.