انتقال تعهدات تامین قیر تهاتری خوراک خبرخوان خوراک اتم