برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و روسیه خوراک خبرخوان خوراک اتم