شنبه‌های فرهنگی‌ امیرکبیر و ارتقاء فرهنگ عمومی

روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیر مدتی‌ست‌ در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، شنبه‌های فرهنگی را با نگاه به تقویت‌ فرهنگ عمومی آغاز کرده است‌.

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ در فصل اول این اقدام فرهنگی، رفتارهای مناسب مدیریتی و رهبری کارهای جمعی در نظر گرفته شده و در تازه‌ترین‌ محتوی تولید شده‌، “پدیده‌ی‌ دیوار ذهنی” به مخاطبان نمایش داده می‌شود.

‌در توضیح این قسمت از فصل مدیریت آمده است: “اگر با انجام کاری شکست خوردیم از دوباره کاری نهراسیم ، تجربیات ناموفق گذشته می‌تواند ما را اسیر دیوارهایش کند.”

نفیرنفت‌ به منظور حمایت از این اقدام فرهنگی، با تشکیل صفحه‌ی ویژه‌، به شما کمک می‌کند تا ساده‌تر‌ به این‌ محتوی آموزشی دسترسی پیدا کنید.