شرکت پرسی ایران گاز ملک خود را در شیراز واگذار می کند

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت پرسی ایران گاز(سهامی عام) در نظر دارد ملک خود واقع در شیراز را از طریق مزایده عمومی با وضع موجود و مشخص شده به فروش برساند.