تاپیکو دوره ۶ ماهه اول را چگونه تمام کرد؟

بررسی صورت مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ تاپیکو نیمه اول از سال مالی خود را با درآمد عملیاتی ۲۳۰۱.۷ میلیارد تومان که ۳۸ درصد بیشتر از دوره مشابه قبل است به پایان رساند.

از جمع درآمد ذکر شده، ۲۲۵۹.۲ میلیارد تومان به سود سهام اختصاص داشت که ۵۲ درصد بیشتر از دوره مشابه قبلی بود و ۴۲.۴ میلیارد تومان به فروش سرمایه‌گذاری اختصاص داشت که ۷۷ درصد کمتر از دوره مشابه پارسال بوده است.

سود عملیاتی با افزایش ۳۷ درصدی به ۲۲۷۱.۴ میلیارد تومان رسیده است.

سایر درآمد‌های غیرعملیاتی تاپیکو رشد ۲۴۵ درصدی داشته و برابر ۶۸ میلیارد تومان گزارش شده است.

سود خالص با رشد ۳۸ درصدی به ۱۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و به ازای هر سهم با سرمایه جدید ۱۰,۱۵۰ میلیارد تومانی، ۱۸.۷ تومان محقق شده که ۱۱ درصد بیشتر از دوره مشابه پارسال است.