اجاره هواپیمای اختصاصی جهت انتقال کارگر مصدوم از ماهشهر به تهران؛

اقدام قابل تحسین مدیر جوان پتروشیمی مارون

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ کوتاه نوشت منتشر شده در فضای مجازی؛
در جریان حادثه‌ای که حین انجام کار برای یکی از کارگران زحمتکش پتروشیمی مارون اتفاق افتاد و منجر به آسیب جدی نیروی کار شده بود به دلیل نیاز به اعزام پزشکی و درمان تکمیلی در پایتخت با اقدام قابل تحسین مدیرعامل پتروشیمی مارون شاهد اجاره جت خصوصی برای انتقال کارگر زحمتکش برای اعزام پزشکی به تهران برای جلوگیری از قطع عضو کارگر مصدوم بودیم.