اقدام استراتژیک در مجموعه وزارت کار، تاپیکو در یک قدمی گرفتن یک کرسی هلدینگ خلیج فارس

در صورت موفقیت تاپیکو برای اخذ یک کرسی هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس، یک گام تحولی در حوزه سرمایه گذاری تخصصی و هدفمند برای سهامداران آن برداشته خواهد شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز، پتروشیمی تامین (تاپیکو) برای اخذ یک کرسی هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس با مشارکت صندوق روستائیان و عشایر بدون هیچ رقیبی وارد میدان شدند. این تصمیم جسورانه مدیران تاپیکو برای گرفتن کرسی هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس نشان می دهد این شرکت به عنوان بزرگترین هلدینگ شستا، برای انجام اقدامات تحولی و برای برداشتن گام های بلند سرمایه گذاری مصمم است. در این میان همراهی صندوق عشایر با تاپیکو برای گرفتن این کرسی، موید این حقیقت است که این صندوق زیر مجموعه وزارت کار نیز با یک سرمایه گذاری هوشمندانه، به تاپیکو کمک می کند تا جلوه ای از هم افزایی استراتژیک در شرکت های دو مجموعه مهم وزارت کار، یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق ذخیر عشایر نمود عینی پیدا کند.

در صورت موفقیت تاپیکو برای اخذ یک کرسی هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس، یک گام تحولی در حوزه سرمایه گذاری تخصصی و هدفمند برای سهامداران آن برداشته خواهد شد.