پتروشیمی مارون، حامی نهضت سبز

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ شرکت پتروشیمی مارون در راستای ایفای نقش سازنده جهت حفظ سرمایه های زیست محیطی، با خرید و کاشت ۱۰ هزار اصله نهال حرا در خوریات منطقه، بر تداوم رسالت پذیری و گسترش مسئولیت های اجتماعی، جامه ی عمل پوشاند.