تغییر مدیر آینده نگاری،سبد کسب و کار و برنامه ریزی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مدیر آینده نگاری،سبد کسب و کار و برنامه ریزی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تغییر کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ طی حکمی از سوی حسن نشان زاده معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ، مدیر آینده نگاری،سبد کسب و کار و برنامه ریزی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تغییر کرد.
بر اساس این حکم محسن یوسفی جایگزین خانم آرام مظفری شد.