انتصاب سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری

مهدی مسکنی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ با حکم صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی مسکنی به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد.

مهدی مسکنی پیشتر معاون تعاون وزارت کار بود که با حکم وزیر کار با حفظ سمت سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری شد.