مدیر بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی اشرفی شهری به سمت مدیر بهنیه سازی مصرف انرژی این شرکت منصوب شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیر بهینه سازی انرژی این شرکت را منصوب کرد.

در متن حکم مرتضی اشرفی شهری آمده است:

حکم مرتضی اشرفی شهری