مدیرعامل پتروشیمی کرمانشاه منصوب شد

امیرحسین لطفی بعنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی کرمانشاه معرفی شد. 

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ براساس صورتجلسه هیات مدیره پتروشیمی کرمانشاه، امیرحسین لطفی بعنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی کرمانشاه معرفی شد.

عضویت در هیات مدیره پتروشیمی شیراز از جمله سوابق وی است.