نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

آيين رونمايي و راه اندازی خودروهاي جديد فرماندهي عمليات بحران مناطق نفتخيز جنوب  و ارتباطات رادیویی 25 دکل حفاری به عنوان دستاورد نوين مجموعه فناوري اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.