اجرای بند “د” خوراک خبرخوان خوراک اتم

توسط وزیر نفت ابلاغ شد؛

با دستور وزیر نفت شرکت های خصوصی واگذار بخش خصوص زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت و رفاه کارکنان، هلدینگ خلیج فارس و دیگر شرکت ها ملزم به انعقاد قراردادئم (رسمی) مشمولین این طرح شدند.