احمد شکری خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد:

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر ارائه گزارش‌های دقیق و منطبق بر واقعیت طرح‌ها از سوی شرکت‌های پتروشیمی تأکید کرد و گفت: درخواست می‌شود، شرکت ها و هلدینگ ها برای توسعه صنعت پتروشیمی براساس برنامه ها و سیاست گذاری ها، همکاری کنند.