سورنا ستاری خوراک خبرخوان خوراک اتم

در نشست کارگروه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ارائه شد:

وزیر نفت در دومین نشست از کارگروه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با موضوع دانش بنیان کردن صنعت نفت کشور، گزارشی از اقدام‌های صورت گرفته برای دانش‌بنیان کردن صنعت نفت و گاز کشور ارائه کرد.