شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تأکید کرد:

مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تأکید کرد: میزان حجم عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی با هماهنگی‌های وزارت صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به گونه‌ای باشد تا بازار محصولات پتروشیمی، کمترین التهاب را داشته باشد.