صنعت پتروشیمی جهان در سال ۲۰۲۱ خوراک خبرخوان خوراک اتم

در طول دوره زمانی بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ صادرات محصولات پتروشیمی در خارج از اتحادیه اروپا به طور متوسط سالانه به میزان 5/2 درصد افزایش یافت. صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا باید سعی کند تا رقابت پذیری خود را در سطح جهانی حفظ کند تا بتواند از ظرفیت‌های موجود خود برای رشد و پاسخگویی به تقاضای جهانی استفاده کند.