مجلس خوراک خبرخوان خوراک اتم

این هفته در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات،وضعیت تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و دو ماهه سال ۱۴۰۱ با حضور وزیر نفت و معاونانش مورد بررسی قرار می گیرد.