مدیران عامل شرکت های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوراک خبرخوان خوراک اتم

در بخشی از این نامه آمده است: در راستای شعار تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها پاداش بهره وری ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با حفظ میانگین ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب فارس کارت واریز گردد.