مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

با هدف حمایت از تحقیقات علمی و توسعه فناوری

شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران به‌منظور همکاری‌های فناورانه و حمایت از تحقیقات علمی و پژوهشی تفاهم‌نامه امضا کردند.