مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشمی خبر داد:

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با توجه به پایان بزرگترین عملیات تعمیرات اساسی واحد آبگیر شرکت مبین انرژی خلیج فارس، مجتمع های پتروشیمی منطقه عسلویه در مدار تولید قرار گرفتند.