معاون مدیرعامل شرکت سهامی ازبک نفت و گاز خوراک خبرخوان خوراک اتم