وزارت صمت خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تأکید کرد:

مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تأکید کرد: میزان حجم عرضه تلفیقی محصولات پتروشیمی با هماهنگی‌های وزارت صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به گونه‌ای باشد تا بازار محصولات پتروشیمی، کمترین التهاب را داشته باشد.
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری به عنوان یکی از اخلالگران نظام تولیدی کشور که اقدام به فروش مواد اولیه کارخانجات پتروشیمی اخذ شده از طریق شرکت های فاقد فعالیت تولیدی یا شرکت های صوری و کاغذی می کرد، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.