پتروشیمی خلیج فارس خوراک خبرخوان خوراک اتم

در مراسمی با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مهرداد عظیمی به عنوان مدیر برند،‌ مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی و همچنین مهدی قربانی به عنوان معاون حاکمیت، خدمات مشترک و سامانه‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس معارفه شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: در راستای شعار تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها پاداش بهره وری ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با حفظ میانگین ۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب فارس کارت واریز گردد.