کمیسیون انرژی خوراک خبرخوان خوراک اتم

عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران:

صنعت پتروشیمی ‌از جمله صنایع اصلی کشور است که در خلق ارزش افزوده در منابع نفت و گاز تأثیری بی چون و چرا دارد؛ صنعتی که در چهار دهه گذشته تحولات اساسی به خود دیده و به دستاوردهای بزرگی رسیده است. این صنعت اشتغال‌زا که موتور محرّکه اقتصاد در حال توسعه ایران است، در صادرات غیرنفتی نقش اول را ایفا می‌کند و بند ناف سایر بخش‌های صنعتی کشور به همین بخش متّصل است.