یک صد و هفتادو پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم