بزرگترین ایالت روسیه خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون نخست وزیر جمهوری باشکورتوستان، بزرگترین ایالت روسیه در حوزه محصولات نفتی و هیات همراه در نخستین روز بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در غرفه تاپیکو حاضر شدند.