تصفیه مجدد و بازچرخانی آب خوراک خبرخوان خوراک اتم

با حضور دکتر علی عسکری انجام شد:

با حضور مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، طرح عملیاتی و زیست محیطی تصفیه مجدد و بازچرخانی آب شرکت مبین انرژی خلیج فارس افتتاح شد.