تقاضای جهانی نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت تحقیقاتی مکنزی (Mackesy & Company)، هفته گذشته گزارش «چشم‌انداز انرژی جهان ۲۰۲۲» خود را منتشر کرد. در این گزارش که با همکاری و مشارکت گروه‌های تخصصی این شرکت تهیه شده، چشم‌انداز دقیقی از تقاضای جهانی انرژی در ۵۵ بخش، بیش از ۷۰ محصول انرژی و ۱۴۶ کشور در قالب پنج سناریو ارائه شده است.