جلسه شورای معاونین و مدیران عامل هلدینگ‌های شستا خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی: 

مدیرعامل شستا گفت: باید در مجموعه شستا و با همکاری با وزارت امورخارجه میز مشترک اقتصادی ایجاد شود و تمام ظرفیت‌های هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه در آن بررسی و تعاملات سازنده و راهبردی پیگیری شود.