سود سرمایه خوراک خبرخوان خوراک اتم

بررسی بازده‌ترین‌ سهم‌های پتروشیمی در ۳ماهه بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دو پتروشیمی «بوعلی» و «پارس» با بازدهی بیش از ۳۰درصد بر بام جذابترین و سودده ترین سهم‌های پتروشیمی قرار گرفته‌اند و سهم‌ پتروشیمی های «فارابی» و «زاگرس» با بیشترین بازدهی منفی در قعر جدول ۳ماهه‌ تثبیت شده اند.
اخبار بین المللی امیدوار کننده است. رفت و آمدهای دیپلماتیک به ایران شدت گرفته است و عموم کارشناسان بازار سرمایه اعتقاد دارند که سرمایه گذاری در این بازار برای شش ماه آینده بازدهی خوبی دارد.