معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت؛

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت تأکید کرد: تکمیل زنجیره ارزش از سیاست‌های مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و برنامه وزارت نفت است و باید به توسعه ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم و هشتم توجه کرد.