کارکنان قراردادی مدت موقت خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت بیان کرد؛

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت با تشریح سامان‌دهی مشاغل و نظام جبران خدمات کارکنان قراردادی مدت موقت در دولت سیزدهم گفت: به نظر می‌رسد این طرح دو تا سه ماه آینده به‌طور کامل به اجرا برسد.