مردد نباشید،تصمیم بگیرید؛

یکی از نشانه های مدیران ضعیف،تردید است؛ تصمیمات قاطع بگیرید

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ یکی از نشانه های مدیران ضعیف،تردید است؛ تصمیمات قاطع بگیرید