سوءقصد به مدیرعامل یک پتروشیمی ماهشهر

عبدالمجید محمدی مدیرعامل پتروشیمی مارون در شهر اهواز مورد سوء قصد قرار گرفت.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ رئیس حراست پتروشیمی مارون با تایید این خبر گفت: حمله توسط فردی ناشناس با اسلحه شکاری در مقابل منزل مدیرعامل این شرکت در شهر اهواز انجام شده است اما سوءقصد ناموفق بوده است.

او گفته تحقیقات برای شناسایی مهاجم یا مهاجمین آغاز شده است.