کارگران پتروشیمی رازی دست از کار کشیدند

کارگران‌پتروشیمی رازی برای چندمین روز پیاپی در اعتراض به عدم تحقق وعده های مدیران و مشکلات حقوق و مزایا دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان مرکزی شرکت تجمع کردند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  کارگران از هفته گذشته دور جدید اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند.

از جمله خواسته‌های کارگران معترض تخصیص پاداش و مزایای رفاهی متناسب با منطقه، افزایش کیفیت وعده های غذایی، بروزرسانی طرح طبقه بندی مشاغل و بیمه تکمیلی بوده است.

اعتصاب کارگران باعث شده آورهال شرکت نیز متوقف گردد.