تغییر مدیران منابع انسانی و امور مالی پتروشیمی امیرکبیر

با تصمیم مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، مدیران امور مالی و توسعه منابع انسانی منصوب شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛  به موجب احکام صادره از سوی مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، فریبرز ویسی به عنوان سرپرست مدیریت امورمالی و نوید رسولی به سمت سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت منصوب شدند.

پیش از این فرهاد رحیمی به عنوان مدیر امور مالی و علی جابری مدیر توسعه منابع انسانی پتروشیمی‌ امیرکبیر بودند.