توسط وزیر نفت ابلاغ شد؛

دستورالعمل اجرای بند “د” تبدیل وضعیت ایثارگران وزارت نفت ابلاغ شد

با دستور وزیر نفت شرکت های خصوصی واگذار بخش خصوص زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت و رفاه کارکنان، هلدینگ خلیج فارس و دیگر شرکت ها ملزم به انعقاد قراردادئم (رسمی) مشمولین این طرح شدند.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛