شماره پرسنلی مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت ملی نفت ایران صادر شد + سند

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ دستور تخصیص شماره پرسنلی به ۷۴۱۸ نفر از مشمولین بند دال تبصره ماده ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشمول قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت ملی نفت ایران صادر شد.