انتصاب در حراست شرکت ملی نفت ایران

با صدور حکمی توسط علیرضا دامغانی رئیس حراست NIOC ، علی کلاه کج بازرس ویژه حراست شرکت ملی نفت ایران شد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

از سوابق کلاه کج می توان به رئیس حراست شرکت ملی حفاری ایران و شرکت نفت و گاز اروندان اشاره کرد.