۱۰۰ سرویس خاکریزی‌ و فرماندهی سازمان منطقه ویژه  در بحران سانحه هواپیمایی ماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سرویس خاکریزی‌ و فرماندهی سازمان منطقه ویژه  در بحران سانحه هواپیمایی ماهشهر

ستاد مدیریت بحران منطقه ویژه پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار عصرجنوب:
فرماندهی صحنه به سازمان منطقه ویژه سپرده شده است و تجهیزات سنگین پای کار آمده ‌اند‌.
یکی از موانع تحکیم بستر بود که در حال انجام هستیم و تا کنون ۱۰۰ سرویس خاکریزی شده است‌.
از فلزهای خاص برای حرکت بوژی‌ استفاده میکنیم تا بتوانیم تا پایان شب هواپیما را منتقل کنیم.