۲هزار عدد ماسک N 95 و ۵ هزار جفت دستکش لاتکس دراختیار بیمارستان صنایع پتروشیمی بندرماهشهرقرارداده شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیر تعداد۲ هزار عدد ماسک N95 و ۵ هزار جفت دستکش لاتکس درراستای ایفای تعهدات ومسئولیت های اجتماعی وکمک به ملزومات پزشکی بخش درمان دراختیار بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر قرارگرفت
از سوی پتروشیمی امیرکبیر صورت گرفت اهداء ۲هزارعدد ماسک N95 و۵هزارجفت دستکش لاتکس به کادردرمان بیمارستان صنایع پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر(ممکو) به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیر کبیر،درراستای ایفای تعهدات ومسئولیت های اجتماعی وکمک به نیازهاوملزومات پزشکی بخش درمان شهرستان بندر ماهشهر، تعداد۲هزارعدد ماسک N95 و۵هزار جفت دستکش لاتکس دراختیار کادر درمان بیمارستان صنایع پتروشیمی شهرستان بندرماهشهر قرارگرفت. پیشترنیزاین شرکت بااقدامات جهادی مختلف درراستای مبارزه بابیماری کووید ۱۹، ازجمله تحویل چندنوبت ماسک ودستکش به کادر درمان ودیگر بخش ها،گان ومحلول ضدعفونی کننده ،ضدعفونی اماکن مختلف اقدامات مطلوبی راانجام داده است. قابل ذکراست شرکت پتروشیمی امیرکبیرباهماهنگی ستاد کرونادرسطح شهرستان کماکان به اقدامات خود ازجمله ضدعفونی مدارس وحوزه های امتحانی ، اماکن مختلف بنابه صلاحدید ،توزیع ماسک ومحلول های ضدعفونی می پردازدوخودرا متعهد می داندکه تا پایان مبارزه با این ویروس درکنار سربازان خط مقدم مبارزه باکرونا ومردم عزیزمنطقه باشد.