ارائه آمارفروش چشمگیرداخلی وصادراتی امیرکبیربه مجمع سالیانه

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: ارائه آمار افزایش چشم گیر فروش داخلی و صادراتی امیرکبیر به مجمع سالانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال ۹۸،در بحث فروش،افزایش ۵۰ درصدی مبلغ و ۷ درصدی مقدار فروش نسبت به سال ۹۷ را تجربه کرده است.به گزارش روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر،از کل فروش مبلغی،۶۸ درصد داخلی و ۳۲ درصد صادراتی و از کل فروش مقداری،۶۴درصد داخلی و ۳۶ درصد صادراتی بوده است.امیرکبیر در سال ۹۸،افزایش ۸۲درصدی مبلغ فروش صادراتی وافزایش ۳۷ درصدی مبلع فروش داخلی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است. افزایش ۵۳ درصدی مبلغ فروش محصولات پلیمیری شرکت امیرکبیر در سال ۹۸ در بحث فروش محصولات پلیمری،افزایش ۵۳ درصدی مبلغ فروش محصولات پلمیری نسبت به سال ۹۷ و افزایش ۱۵درصدی مقدار فروش محصولات پلیمری نسبت به سال ۹۷ را محقق کرده است.