برنامه رهبردی تامین پایدار خوراک اقتصادی به مجمع سالیانه ارائه شد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: راه اندازی ایستگاه تقلیل فشارگاز اتان با سودآوری دوهزارمیلیارد ریال پتروشیمی امیرکبیر درسال ۹۸،اقداماتی را در جهت رفع موانع تامین پایدار خوراک انجام داده است تا بتواند بر موانع محیطی غلبه کند. مسئله تامین خوراک،یکی از اساسی ترین موضوعات پتروشیمی امیرکبیر در سال ۹۸ بود که این شرکت توانست به رغم برخی موانع،در زمینه تامین خوراک پروژه های جایگزین را برای رفع مشکل پیاده سازی کند.از جمله مهم ترین این پروژه ها،می توان به پروژه ایستگاه تقلیل فشار گاز اتان اشاره کرد. در این پروژه گاز اتان عسلویه به مجتمع امیرکبیر به صورت جامبوکانتینر منتقل می شود و بالغ بر دوهزار میلیارد ریال سود خالص در پی دارد. مهم ترین دستاورد این پروژه،تولید اقتصادی با تامین پایدار گاز اتان و کاهش تمام شده قیمت محصولات شرکت است. به گزارش روابط عمومی تروشیمی امیرکبیر، از آن جمله اقدامات شرکت در حوزه تامین پایدار خوراک اقتصادی می توان به این موارد اشاره کرد: انجام اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد با پاالیشگاه گاز بیدبلند که در صورت اجرای پروژه و در سرویس قرا